Posted on אוגוסט 5, 2023אוגוסט 6, 2023Categories תעסוקה נתמכת

פתיחת הזדמנויות: תעסוקה נתמכת לאנשים עם מוגבלות

דמיינו לרגע עולם שבו לכולם, ללא קשר ליכולותיהם הפיזיות או הקוגניטיביות, ניתנת הזדמנות הוגנת לתרום את כישוריהם, כשרונותיהם ותשוקתם. העולם הזה הוא לא עולם של צדקה אלא של הזדמנויות, שבו מגרש המשחקים מאוזן לכולם, כולל לאנשים עם מוגבלויות. תעסוקה נתמכת מאפשרת לאנשים עם מוגבלות לא רק להתפרנס, אלא גם לזכות בהגשמה אישית, ברשתות חברתיות ובתחושת מטרה. ככל שנעמיק בנושא זה, אנו שואפים לשפוך אור על האופן שבו העסקת אנשים כאלה לא רק מביאה לשינוי חברתי אלא גם מניעה צמיחה כלכלית. … Continue reading "פתיחת הזדמנויות: תעסוקה נתמכת לאנשים עם מוגבלות"